Wierni Polsce Suwerennej

Kategorie sekcji

POLSKA [19]
POLSKA
ŚWIAT [12]
ŚWIAT
HISTORIA [0]
HISTORIA

Statystyki


Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Flag Counter
Główna » 2014 » Grudzień » 30 » Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość
00:34
Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość
http://www.wykop.pl/ramka/2311152/poslanie-noworoczne-do-narodu-rosyjskiego-do-wladz-panstwowych-federacji/
 28 Grudzień 2014 · 23:36
Do Rosjan i Narodów Rosji !!! Do Braci Słowian !!! Do Wolnych Narodów Europy !!!
Mija rok 2014, w którym Rosjanie, Niemcy, Polacy, Francuzi, Ukraińcy, Białorusini, Brytyjczycy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci, Grecy i inne Narody Europy, obchodzili 100 lecie wybuchu I Wojny Światowej oraz 75 lecie wybuchu II Wojny Światowej.W obu tych wojnach śmierć poniosło łącznie niemal 110 mln ludzi, w olbrzymiej większości Europejczyków.
PolRus
W latach 90-tych minionego stulecia pomimo tak tragicznych doświadczeń  znów na terenie Europy, w Jugosławii, doszło do krwawego konfliktu wojennego z inspiracji zewnętrznych ośrodków politycznych i finansowo-militarnych.
Z niewiadomych powodów przemilczana jest prawda, że głównymi ofiarami wymienionych wyżej konfliktów globalnych i regionalnych były Narody Słowiańskie. One to poniosły największe straty ludzkie i materialne w majątku narodowym, i  tylko Im, pomimo przyznania statusu ofiar, nie zrekompensowano w pełni poniesionych strat, czego Naród Polski doświadczył ze szczególną dotkliwością.

Należy przypomnieć, że w  II Wojnie Światowej, tej najstraszliwszej z dotychczasowych wojen (nie zapominając jednocześnie o tragedii Francuzów i Brytyjczyków podczas I Wojny Światowej), gdyby nie ofiara ludzkiego cierpienia i męstwa Narodów Słowiańskich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Serbów oraz poniesione straty w majątku narodowym, gdyby nie ten nadludzki wysiłek i heroizm Słowian,  Narody Europy i Świata nie obroniłyby swego wielowiekowego  dorobku historycznego, swej kultury duchowej i materialnej przed ekspansją faszyzmu, szowinistycznego nacjonalizmu i ludobójczego imperializmu.

Z gorzkich lekcji  obu minionych wojen światowych dzisiaj już bez trudu można wyciągnąć wniosek w oparciu o dostępną wiedzę historyczną, że źródłem i główną inspiracją obu wojen były w istocie te same ośrodki światowej spekulacji finansowej oraz opartego na nim militarnego i politycznego imperializmu.

 W latach 90-tych minionego wieku syta i konsumpcyjna Unia Europejska z zimną obojętnością przyglądała się jak w sercu cywilizacyjnego obszaru chrześcijańskiej Europy, w wyniku międzynarodowej intrygi skonfliktowano narody Jugosławii, a następnie w sposób bezkarny wojska NATO bombardowały i terroryzowały, suwerenne państwo- Serbię, rzekomo dla dobra jej obywatelii w myśl euro-atlantyckich standardów demokracji i sprawiedliwości.

Nieukarana zbrodnia ma tendencję do powtarzania się i eskalacji. Blok Euroatlantycki przekonany o swojej bezkarności  i zarażony imperialistyczną misją amerykańskiego dyktatu w krótkim czasie współuczestniczył  w najeźdźczych wojnach w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libii. Stało się niemal zwyczajem, że rządy większości krajów europejskich lekceważąc opinię swoich obywateli lub kształtując ją niemal totalitarnymi metodami manipulacji medialnej i kłamstwa – pozostawały obojętne, akceptowały, bądź wręcz aktywnie i gorliwie uczestniczyły w imperialnej polityce Stanów Zjednoczonych. Urząd Prezydenta i Senat Stanów Zjednoczonych narzucały suwerennym krajom ustrój polityczny i ekipy rządzące, które bezwarunkowo popierały priorytety neokonserwatywnych kół amerykańskiej władzy i amerykańskie interesy narodowe.

 Rządy europejskie, jak pokazała praktyka, stały się obecnie, jeśli nie wprost agendami administracji amerykańskiej, to na pewno wpływowych, decydenckich amerykańskich  elit finansowo- politycznych. Niestety nowe kraje Unii Europejskiej z Polską na czele, stały się najgorliwszymi i najbardziej dyspozycyjnymi marionetkami polityki amerykańskiej.

W roku 2013 sprowokowany i sfinansowany przez amerykańską administrację  tzw.konflikt ukraiński w roku bieżącym przerodził się w antykonstytucyjny zamach stanu, a następnie w trakcie 2014 roku w agresywną czystkę polityczną i krwawą wojnę domową.

Pod sztandarami i hasłami nazizmu i szowinistycznego, banderowskiego nacjonalizmu- antykonstytucyjne władze w Kijowie wypowiedziały wojnę tym obywatelom Ukrainy, którzy stanęli w obronie swoich rodzin i Ojczyzny, nie godząc się na status kolonii amerykańskich korporacji.

Władze Ukrainy zainstalowane przemocą z pogwałceniem zasad konstytucyjności oraz  prawa międzynarodowego podjęły równocześnie działania dla uzyskania międzynarodowego poparcia dla swoich zbrodniczych i wasalnych działań. Kompradorska oligarchia ukraińska chciałaby także kosztami współfinansowania swojego zamachu stanu obciążyć narody europejskie. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że tupet ukraińskich oligarchów i marionetkowego rządu ukraińskiego znajduje sprzymierzeńców  w obecnej administracji amerykańskiej, a także wśród wielu eurounijnych, politycznych hipokrytów i kryptofaszystów.

Narody Europy nie mogą pozwolić na eskalację szowinizmu i politycznego terroryzmu. Nie mogą zapomnieć nie tak odleglej historii i tragicznych konsekwencji swego nadmiernego zawierzenia samoregulacji politycznej. Nie mogą na to pozwolić szczególnie Narody Słowiańskie, wielokrotnie instrumentalnie potraktowane przez globalnych spekulantów finansowych i cynicznych polityków z Nowego Jorku, Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Frankfurtu n. Menem. Do tego grona dołączyło obecnie wielu brukselskich biurokratów i europarlamentarzystów.

Rok 2015, to 70 lecie świętowania nie tylko zwycięstwa nad faszyzmem, ale i – o czym winniśmy My, Słowianie szczególnie pamiętać – zwycięstwa wolnych narodów nad planami totalitarnego zniewolenia ludzkości przez światową oligarchię finansową, spekulantów  bankowych i cynicznych, zbrodniczych, urojonych „nadludzi”.

Praktyka narzucania woli „panów świata” suwerennym narodom i państwom nie straciła nic ze swojej urojonej pokusy. Doświadczyły zgubnych skutków jej działania kraje byłego bloku socjalistycznego, które jako tzw. nowe kraje Unii Europejskiej doświadczają bezwzględnej eksploatacji własnych zasobów społeczno-gospodarczych oraz prób całkowitego podporządkowania własnych decyzji politycznych pozapaństwowym ośrodkom decyzyjnym. Stałą praktyką sprawowania władzy jest całkowite wyalienowanie się „elit” rządzących od potrzeb obywateli i nie kierowanie się przez te „elity” interesem narodowym. Zagraniczne, pozapaństwowe ośrodki decyzyjne osiągają dyspozycyjność  ”rządzących” dzięki stosowaniu wobec tych „elit” polityki niekonstytucyjnych przywilejów oraz zwykłej korupcji finansowej lub politycznej.

Z całą odpowiedzialnością, My, sygnatariusze niniejszego posłania, stwierdzamy, że Polska od 25 lat jest krajem skolonializowanym, którego żaden z rządów powstałych w wyniku obrad tzw. Okrągłego Stołu nie reprezentował – i do chwili obecnej nie reprezentuje – interesu narodowego, ani nie kierował się i nie kieruje narodową racją stanu, ani też konstytucyjnie wymaganym dobrem wspólnym obywateli.

Sprzeniewierzając się konstytucyjnym przysięgom i nie respektując woli narodu polskiego, jako konstytucyjnego suwerena, bo nie dopuszczając do wolności mediów i równoprawnego prezentowania programów politycznych przez obywateli i ich organizacje społeczne, polityczne i gospodarcze – władze Polski od ponad 25 lat wchodzą w prawno-międzynarodowe stosunki z władzami i organizacjami zagranicznymi nie mając wystarczającej legitymacji narodowej, a wręcz popełniając przestępstwa wobec własnego państwa. Zatem międzynarodowe skutki prawne zawieranych w ostatnich 25 latach umów i traktatów są podważalne przez wolę i interes narodu polskiego, które zostaną wyrażone w przyszłości. Są także podważalne w świetle polskiego prawa karnego, i jako stosunki prawne z przestępcami, z mocy prawa również są karalne.

Piszemy powyższe posłanie,  gdyż:

Naród polski w zdecydowanej większości nie akceptuje kierunków myślenia, działań dokonanych i zapowiadanych – obecnych władz Polski, które m.in. popierają antykonstytucyjne władze Ukrainy, budujące swój program polityczny na ludobójczej, szowinistycznej ideologii banderowskiego nacjonalizmu.

Naród polski w zdecydowanej większości jest przeciwny angażowaniu polskich sił zbrojnych poza granicami naszego kraju dla wspierania agresywnej, najeźdźczej, okupacyjnej polityki amerykańskiej i euroatlantyckiej, a także jest przeciwny materialnemu i moralnemu wspieraniu polityki ekspansji i zbrodniczego szowinizmu narodowego, religijnego i kulturowego.

Naród polski w zdecydowanej większości pragnie przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków politycznych i gospodarczych z Federacją Rosyjską i narodami Rosji oraz  pozostałymi, bratnimi narodami słowiańskimi, a także z wszystkimi narodami europejskimi.

Naród polski opowiada się za zasadami równoprawności, poszanowania suwerenności, za wyzbyciem się polityki dominacji i za oparciem międzypaństwowych stosunków na dwustronnych korzyściach oraz zasadzie wzajemności i respektowaniem prawa międzynarodowego.

Naród polski w zdecydowanej większości patrzy z szacunkiem i uznaniem na wysiłki władz Federacji Rosyjskiej i Prezydenta Władimira Putina zmierzające do wsparcia uzasadnionego oporu mieszkańców Donbasu przeciwko agresywnej, pacyfikacyjnej polityce obecnych władz w Kijowie, które pełnią rolę politycznych marionetek w rękach globalnych spekulantów finansowych i ich zbrojnego ramienia, jakim są amerykańskie siły specjalne i wojska NATO.

Naród polski w swojej większości patrzy  z szacunkiem i podziwem na stanowcze przeciwstawienie się władz Rosji próbie gospodarczego i finansowego szantażu, jaką w grudniu 2014 r. podjęli międzynarodowi spekulanci za przyzwoleniem prezydenta i  Senatu Stanów Zjednoczonych, a także przy jawnie wyrażanej akceptacji wielu gremiów Unii Europejskiej i premierów rządów ( na szczęście nie wszystkich) krajów Unii Europejskiej. Z prawdziwym oburzeniem i wstydem odnotowujemy My, Polacy, aktywną rolę przywództwa naszego kraju w tym niechlubnym procesie prób destabilizacji Rosji, a de facto destabilizacji Europy.

Wnioski, jakie płyną od czasu bratobójczej wojny w Jugosławii do obecnego bratobójczego konfliktu na Ukrainie poprzez regionalne wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, których aktywną, inspirującą stroną był Pakt Północnoatlantycki, wykorzystywany instrumentalnie dla stworzenia jednobiegunowego modelu świata, dowodzą, że odbudowana potęga gospodarcza i wojskowa Federacji Rosyjskiej pod przywództwem Wladimira Putina oraz budowany konsekwentnie blok krajów BRICS  są właściwymi działaniami politycznymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi dla przezwyciężenia zagrażającej ludzkości imperialnej koncepcji jednobiegunowego świata.

Dla przezwyciężenia tej zgubnej pokusy zarządzania światem z perspektywy centrów spekulacji finansowej, surowcowej i medialnej posługujących się militarną potęgą USA i NATO oprócz odbudowywanej potęgi Federacji Rosyjskiej i  bloku państw BRICS wskazanym byłoby rozważyć, zgłaszany już przez nas, w Liście Otwartym z dnia 08.05.2014 r., projekt powołania Światowej Rady Słowian. Powinna być to płaszczyzna nie tylko wymiany poglądów i koncepcji pokojowej koegzystencji narodów słowiańskich w warunkach zaostrzającego się współzawodnictwa kulturowego i technologicznego. Winien to być naszym zdaniem wstęp  do zacieśnienia współpracy narodów i państw słowiańskich w ramach wspólnego projektu instytucjonalnego, na miarę historycznych potrzeb i doświadczeń.

70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej stwarza okazję nie tylko do refleksji nad celowością zainicjowania Światowej Rady Słowian, ale wręcz do pierwszego jej zwołania w Moskwie, Mińsku lub na Krymie.

Niech Nowy Rok 2015 będzie rokiem przywrócenia i umocnienia pokoju na całej kulturowej przestrzeni Słowiańszczyzny. Życzymy tego szczerze wszystkim Narodom Słowiańskim, a ich przywódcom życzymy zdrowia, wytrwałości i politycznych sukcesów dla dobra Wielkiej Rodziny Słowian i innych bratnich narodów.

Narodom Europy życzymy pomyślności i nie oddawania owoców własnej pracy w ręce skorumpowanych rodzimych elit politycznych i eurobiurokratów, którzy mieliby nimi wesprzeć oligarchiczne władze Ukrainy, wywodzące swe ideowe korzenie z szowinistycznego, ludobójczego banderowskiego nacjonalizmu, mającego na sumieniu bestialskie zamordowanie ponad 250 tysięcy Polaków, Żydów i współbraci Ukraińców na terenie Wołynia i Wschodniej Galicji podczas II Wojny Światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Niech rok 2015 będzie rokiem przywrócenia pokoju na Ukrainie oraz pokojowego i powszechnego świętowania 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, najtragiczniejszej wojny w dziejach Europy i świata, której słowiańskie ofiary i ich następcy prawni nadal czekają na zadośćuczynienie.


Warszawa, dnia 29.12.2014 roku

Sygnatariusze:

dr Paweł Ziemiński, prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

mgr inż.Dariusz Kosiur, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Otwock

mgr Andrzej Skorski, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Warszawa

mgr Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej, Gdańsk

Jan Ogonowski, Polskie Stowarzyszenie Patriotów Narodu Polskiego, Toronto
Kategoria: POLSKA | Wyświetleń: 1088 | Dodał: Rzeczpospolita | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]

Formularz logowania

Wyszukiwanie

Kalendarz

«  Grudzień 2014  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Archiwum wpisów

Przyjaciele witryny

  • WPS
  • ARMIA ŻYCIA
  • Wierni Polsce Suwerennej
  • Darmowe gry online
  • Szkolenia wideo
  • Wszystkie znaczniki HTML
  • Zestawy przeglądarek


  • Radio WPS    Filmy WPS